• Dowiedz się więcej o naszej ofercie:
 •   
 •   77 88 79 899

Regulamin Serwisu i-bip.net

Operatorem, właścicielem serwisu jest firma WebInspiracje Agencja Interaktywna z siedzibą w Racławicach Śląskich.

Definicje:

 1. Użytkownik: osoba, która reprezentuje podmiot chcący prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP). Osoba, która rejestruje BIP (uruchamia go). Jest pierwszym członkiem Zespołu Redakcyjnego, głównym Administratorem licencji programu udzielanej dla danego podmiotu.
 2. Zespół Redakcyjny: osoba lub grupa osób, która będzie prowadziła BIP danego podmiotu.
 3. Redaktorzy: osoby, które uzyskają dostęp serwisu i w ramach swojej pracy będą prowadziły Biuletyn Informacji Publicznej. Redaktorzy wchodzą w skład Zespołu Redakcyjnego.
 4. Serwis: rozumie się przez to serwis internetowy, który umożliwi Użytkownikowi, Zespołowi Redakcyjnemu, Redaktorom prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej. Serwis obejmuje program do zarządzania treściami BIP oraz sam program prezentujący BIP w Internecie.
 5. Strona lub BIP: Biuletyn Informacji Publicznej
 6. Dostawca: rozumie się przez to firmę WebInspiracje
 7. Cennik: informacje Dostawcy o cenie usługi, dostępu do serwisu.

Postanowienia ogólne.

 1. Regulamin określa warunki użytkowania serwisu.
 2. Regulamin obowiązuje każdego Użytkownika i Redaktora od momentu rejestracji konta w programie przez czas świadczenia usług.
 3. Umowa na świadczenie usług zawierana jest tylko pod warunkiem rejestracji Użytkownika i Redaktora w serwisie.
 4. Nie można przeprowadzić Rejestracji nie potwierdzając znajomości tekstu tego Regulaminu.

Ochrona praw autorskich

 1. Prawa autorskie przysługują Dostawcy, firmie WebInspiracje z siedzibą w Racławicach Śląskich. Prawa te podlegają ochronie w myśl Ustawy u prawie autorskim i prawach pokrewnych. Z dnia 4 lutego 1994r. (Dz. U. z 1994r. 24, Poz. 83 ze zm.).
 2. Zabrania się kopiowania, reprodukcji i wykorzystywania kodu programowego (w tym kodu znaczników HTML) programu InspiracyjnyAdmin oraz stron Biuletynów.

Informacje o świadczonych usługach przez Serwis, program InspiracyjnyAdmin oraz Dostawcę

 1. Dostawca zobowiązuje się świadczyć na rzecz użytkowników następujące usługi, w oparciu o obowiązujący cennik, po wykupieniu licencji lub w 30-dniowym darmowym okresie testowym.
 2. Dostęp do programu, który pozwala prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej. W szczególności:
  • Dodawać nowych i zarządzać prawami istniejących Redaktorów
  • Tworzyć i zarządzać menu Biuletynu
  • Dodawać pliki, obrazy, tworzyć galerie zdjęć, udostępniać pliki video
  • Tworzyć treści stron i artykułów w oparciu o przyjazny edytor. Dodawać do treści stron pliki, obrazy, galerie zdjęć i filmy video.
  • Tworzyć na stronie dodatkowe moduły: kalendarz wydarzeń, sondy i ankiety, notatka, pogoda, animowany slider, dodatkowe banery.
  • Dostęp do modułu finanse, w którym Użytkownik i Redaktorzy mają możliwość sprawdzenia czasu trwania licencji oraz pobrać przypisane faktury
  • Dostęp do modułu statystyki, w którym wyświetlane są informacje statystyczne dotyczące prowadzonego Biuletynu
  • Dostęp do modułu ustawienia, w którym można zmieniać niektóre parametry programu
  • Dostęp do blogu oraz porad, możliwość skorzystania z pomocy eksperta.
 3. Dostawca zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności serwisu w dowolnej chwili. Zwłaszcza rozbudowy o kolejne moduły i udogodnienia.
 4. Dostawca zastrzega sobie prawo możliwości zmiany zakresu świadczonych usług: dodawania, zmiany i usuwania usług.
 5. Dostawca gwarantuje, że udostępni usługi, które pozwolą Użytkownikowi prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej w zgodzie z przepisami prawa. Za treść, rzetelność i jakość informacji dodanych do programu i opublikowanych na stronie BIP odpowiada użytkownik i jego Redaktorzy.

Czas trwania okresu świadczenia usług

 1. Za dzień rozpoczęcia świadczenia usług uznaje się dzień, w którym Użytkownik dokonał poprawnej rejestracji w serwisie. O poprawny przebieg rejestracji dbają wskazówki umieszczone na stronach internetowych Dostawcy.
 2. Dla prawidłowego działania podczas rejestracji serwis wymaga podania:
  • danych użytkownika (imię i nazwisko)
  • adres e-mail
  • nazwę i adres podmiotu, dla którego prowadzony będzie BIP
  • numer NIP podmiotu, dla którego prowadzony będzie BIP
  • hasła dostępu.
 3. W programie zostanie utworzony pierwszy Redaktor, Administrator.
 4. Jeżeli po okresie testowym Użytkownik zrezygnuje z usług oferowanych przez Dostawcę, w szczególności nie będzie prowadził Biuletynu, to dane podane podczas rejestracji będą usunięte w okresie do 6 miesięcy licząc od ostatniego dnia okresu testowego.
 5. Użytkownik i podlegli mu Redaktorzy mogą przez okres 30 dni (okres testowy) licząc od dnia rejestracji prowadzić Biuletyn Informacji Publicznej W okresie testowym nie są pobierane opłaty. Program do zarządzania treściami ma pełną funkcjonalność. Pojemność dysku twardego serwera może jednak zostać ograniczona na czas trwania okresu testowego.
 6. Jeżeli po upływie 30 dni okresu testowego Użytkownik wyrazi chęć dalszego korzystania z serwisu i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej, należy uiścić opłaty licencyjne zgodnie z aktualną ofertą i cennikiem usług. Opłata licencyjna gwarantuje/przedłuża dostęp do serwisu i programu na okres 1 roku.
 7. Jeżeli po upływie 30 dni okresu testowego Użytkownik nie wyrazi chęci dalszego korzystania z serwisu i opłacenia rocznej licencji, jego wersja Biuletynu jest usuwana. Usuwane są wszystkie pliki, zdjęcia i informacje dodane przez Użytkownika i jego Zespół Redakcyjny. Usuwane są też wszystkie informacje zapisane w bazie danych dla tego Biuletynu.

Odpłatności

 1. Korzystanie z serwisu i prowadzenie BIP poza okresem testowym jest odpłatne na zasadach określonych w cenniku. Cennik stanowi załącznik do tego Regulaminu.
 2. Odpłatność usługi należy dokonać na początku każdego okresu rozliczeniowego. Okres rozliczeniowy wynosi 12 miesięcy. Okresem rozliczeniowym nie jest okres testowy wynoszący 30 dni.
 3. Przez początek okresu rozliczeniowego rozumie się pierwszy miesiąc trwania tego okresu. Opłata za okres rozliczeniowy jest uiszczana z góry.
 4. Brak opłaty w terminie skutkuje zablokowaniem dostępu do programu i zablokowaniem wyświetlania strony Biuletynu w Internecie.
 5. Dostawca w ciągu 7 dni, licząc od daty zaksięgowania wynagrodzenia przekaże Użytkownikowi fakturę VAT.
 6. Ten sam podmiot nie może dwukrotnie lub więcej razy korzystać z bezpłatnego okresu testowego. W okresie testowym Użytkownik nie ponosi opłat.

Dostęp do Serwisu

 1. Dostawca świadczy usługi za pomocą sieci Internet.
 2. Użytkownik i Redaktorzy mogą korzystać z usług za pomocą dowolnego komputera, który posiada połączenie z Internetem. Zaleca się, aby Użytkownik i Redaktorzy korzystali z komputerów wyposażonych w zainstalowane nowoczesne przeglądarki internetowe.
 3. Użytkownik i Redaktorzy powinni w formularzach wprowadzać dane odpowiadające stanowi faktycznemu. Zwłaszcza podać poprawną nazwę podmiotu, dane adresowe oraz numer NIP.

Pozostałe

 1. Dostawca przetwarza Dane Osobowe Użytkownika zgodnie z przepisami prawa. Dane osobowe Użytkownika i Redakcji nie są udostępniane podmiotom postronnym.
 2. Dostawca dokłada wszelkich starań, aby serwis funkcjonował prawidłowo pod względem technicznym oraz gwarantował prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami prawa.
 3. Dostawca obserwuje zmiany prawa i dostosowuje serwis do aktualnego porządku prawnego.
 4. Dostawca regularnie archiwizuje dane zapisane w Biuletynach Informacji Publicznej
 5. W sprawach, które nie zostały opisane w tym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 6. Strony dołożą starań, aby wszelkie spory rozwiązać w pierwszej kolejności w sposób polubowny
 7. Reklamacje i uwagi należy kierować pocztą elektroniczną na adres:
 8. Dostawca zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany Regulaminu. Zmiana Regulaminu następuje w szczególności, kiedy: zmianie ulegają przepisy prawa odnoszące się do działania i prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej lub w innych uzasadnionych przypadkach. O zmianie treści Regulaminu Dostawca zawiadamia Użytkowników publikując odpowiednie informacje na stronach internetowych.
 9. W przypadku zakupu licencji, wykupienia usługi, wymagane jest zawarcie umowy pisemnej pomiędzy Dostawcą, a podmiotem reprezentowanym przez Użytkownika. Kształt umowy jest wcześniej konsultowany, zmieniany, ustalany i oceniany przez obie strony. W okresie testowym podpisanie umowy nie jest wymagane. W przypadku rezygnacji z usług w trakcie trwania okresu testowego lub zaraz po jego zakończeniu umowa również nie jest podpisywana.


Cennik

Załącznik do Regulaminu

Zobacz aktualny cennik

InspiracyjnyBIP
WebInspiracje Agencja Interaktywna
48-250 Racławice Śląskie
ul. Zwycięstwa 85

NIP: 755 18 82 376,
REGON: 160782790

Nasz adres e-mail:

Nasz telefon:
77 88 79 899
+48 661 738 218.

Znajdź nas:
na Facebooku

Logotyp Inspiracyjny BIP

Nasza strona do prawidłowego działania wykorzystuje pliki cookies. Zobacz poliykę plików cookies.